Bioprečišćivač PUROO® ELEMENTS

U saradnji sa njemačkim  partnerom ATB, koji dijeluje na području sistema za pročišćavanje otpadnih voda, udružili smo najbolje karkateristike ispitanih bioprečišćivača. Razvili smo jednostavnu i pouzdanu tehnologiju za bioprečišćivač SBR. Bioprečišćivač tip PUROO® ELEMENTS, temelji se na aerobnom pročišćavanju. Cjelokupan proces se nadzire pomoću uređaja za praćenje različitih programa tipa: ECO, S ili SSW.

U bioprečišćivačima je ugrađen patentiran pouzdan kuglasti ventil. Biološki modul je izveden kao pokretna tehnološka oprema, koju možemo servisirati bez dodatnog pražnjenja komora i izvlači se pomoću prethodno odvijena dva sigurnosna zavrtnja. Bioprečšćivači djeluju po načelu aktivnog blata po SBR-postupku prečišćavanja. Kod prosječne upotrebe vode dnevno se odvijaju do 3 ciklusa.

Funkcionalnost bioprečišćivača značajno poboljšava i reguliše mikrobiološki preparat ECOBLUE. Više o preparatu na linku.

Faze čišćenja:

1. faza punjenja - otpadna voda dotiče u prvu komoru (primarni taložnik), gdje se nerazgradive materije talože. Kroz otvor u pregradnoj stijeni otpadna voda dotiče preko preliva u SBR-komoru na dnu SBR-reaktora. Površinske vode se poravnavaju po bioprečišćivaču.

2. faza pročišćavanja - kada je visina vode niska, mehanički plovni ventil usmjeri vazduh u aerator, koji je namješten na dnu bioprečišćivača (izvodi se aerobna ventilacija). Dovod vazduha u aerator omogućava kompresor (smješten uz uređaj za kontrolu), koji je povezan sa cijevima za dovod vazduha do bioprečišćivača.

3. faza smirivanja - slijedi faza smirivanja , gdje se aktivno blato (mulj) taloži na dnu SBR-komore.

4. faza odstranjivanja - Kada se visina vode povećava na određenu visinu, mehanički plovni ventil preusmjeri vazduh iz aeratora u usisnu cijev nakon koje se iz SBR-reaktora pumpa procišćena voda. Prvi talas pročišćene vode zadržava ekspanzivna posuda, koja vodu usmjerava u primarni taložnik (prvu komoru) kao povratno blato.

Ostala pročišćena voda se gravitacijski odvede iz bioprečišćivača po odvodnim cijevima. Visina vode se smanjuje na minimalni nivo, zbog toga se dovod vazduha ponovo preusmjeri na aerator. Nakon toga slijedi ponavljanje cijelog ciklusa. Ciklus prečišćavanja otpadne vode je zavisi od vremena i stvarne visine vode (dotoka u bioprečišćivač). 

Bioprečišćivač AQUAmax®

AQUAcare je održivo upravljanje vodama sa bioprečišćivačima tip AQUAmax®, koji je takođe razvijen u saradnji sa njemačkim partnerom ATB. Bioprečišćivač djeluje po SBR-postupku čišćenja na način regulisane aeracije. Tako, na potpuno biološki način pročisti više od 150 l otpadnih voda iz domaćinstva po osobi u samo jednom danu, do te mjere da su parameteri pročišćene vode na isteku za dvostruko bolji od zakonskih regulativa.

Na zaštićenom području gdje uredba propisuje dodatni stepen pročišćavanja - denitrifikaciju, to se lako omogućava sa sistemom AQUAmax®. Postupak denitrifikacije se jednostavno programski uključi u kontrolnom uređaju bez ikakvih investicija u dodatnu opremu. Kućište bioprečišćivača AQUAmax® lako se tokom gradnje objekata ugradi i pripremi za naknadnu ugradnju biološkog modula. Do zaključne faze gradnje može se upotrebljavati kao rezervaor za kišnicu a kasnije nakon završetka izgradnje i useljenja - uspostaviti vezu i pokrenuti biološki modul za prečišćavanje. Ako postojeći bioprečišćivač nećete više koristiti (npr. kod priključka na javnu kanalizacijsku mrežu), biološki modul se jednostavno izvuče iz kućišta, zatim se kućište očisti i koristi kao rezervoar za kišnicu.

Bioprečišćivač sastavljen je od 2 komore - primarnog taložnika i SBR-reaktora - i radi na osnovu SBR sistema za prečišćavanje fekalnih voda pomoću aeracije, koji se bazira na četvoro faznom čišćenju vode.

Te faze su:

1. faza punjenja - voda, koja se prikupi u prvoj fazi taloženja, sistem šalje u biološku komoru SBR;

2. faza pročišćavanja - kontrolisani sistem u šest sati pročisti otpadnu vodu, izmjenjuju se intervali ventilacije i smirivanja;

3. faza smirivanja - tokom faze mirovanja mulj se taloži na dno komore koje je u kućištu bioprečišćivača;

4. faza odstranjivanja - procišćena voda je primjerena za ispust u okolinu, zbog toga otiče iz sistema.

google-site-verification: google55bb4fb07fa1308a.html