Separatori

Separator Masti
UPOTREBA
Separator masti se upotrebljava u industrijskim i ugostiteljskim objektima, iz kojih se mogu izliti u prirodu masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla. Njihova upotreba je obvezna u velikim kuhinjama, hotelima, bolnicama, restoranima, objektima za distribuciju hrane, klaonicama, objektima za preradu hrane.

Ecoplast separator masti od polietilena odgovara standardu SIST EN 1825-1 te je proizveden u 2 dijela, od taložnice i sakupljača masti. U taložnici se dotok otpadne vode umiri, teži dijelovi se talože na dnu. U sakupljaču masti se ulje i mast, koji imaju manju gustoću odvajaju od vode , te se zadržavaju na površini. Pročišćena vode otiče u istek preko koljena, koje je potopljeno pod nivoom masti u ulja. Separatori masti se ukopavaju u zemlju.

PREDNOSTI
Separator masti je proizveden u skladu sa standardom SIST EN 1825-1
Proizveden je od otpornog i čvrstog polietilena (LLDPE)
Ima dugi vijek trajanja
Po potrebi može se 100% reciklirati vodu
PNepropustan je
Brza i jednostavna ugradnja
Jednostavno održavanje
Niski troškovi održavanja

Separatori Ulja
Materijal
Separatori ulja su proizvedeni od polietilena, koji je pogodan za čistu vodu i fekalne materije.

Upotreba
U skladu sa direktivama EU separatori ulja se ugrađuju na sve:
benzinske stanice,
autopraonice,
parkirne površine,
otvorena i zatvorena parkirališta.

Namijenjeni su za izlučivanje lakih voda prema evropskim standardima SIS EN 858-1 i prEN 858-2.


Funkcionisanje

‍Atmosferska voda pomješana sa uljem i blatomističe iz asvaltnih i betoniranih površina u kanalizacijski sistem ili u prirodu.
Separatori ulja su dizajnirani tako da očiste vodu od blata i ulja.
Za optimalni efekat najčešće se koristi rezervoar sa dvije komore.
Prvi dio rezervoara se koristi kao taložnica, a u drugom dijelu ulje se odvaja od vode.

Unutrašnjost Rezervoara

Unutar separatora mulj se razdvaja na sljedeći način:
Sa uljem i blatom prljava voda ulazi u rezervoar.
Pomoću posebno patentiranog sistema za distribuciju vode, voda se ravnomjerno rasporedi po rezervoaru.
Mulj se taloži na dnu rezervora, a površinska voda iz prve komore rezervoara ističe u dugu komoru, gdje je već prečišćena od mulja.
U okviru drugog dijela rezervoara ulje se odvaja od vode.
Pomoću posebno patentiranog sistema za distribuciju vode, voda i ulje se ravnomjerno rasporedi po rezervoru. Veće kapi ulja su na površini, zbog visoke gustoće.
Manje kapi se spajaju i povećavaju obimom u filteru, te se dižu na površinu.
Time se olakšava preduzeću koja se bave čišćenjem otpadnih ulja.
Mogu očistiti filter, samim time i separtor ulja bez većih problema.
Voda koja ističe iz separatora je čista-pročišćena voda.

Ugradnja

Pravila

Iskop bi trebao biti oko 50 cm veći od dimenzija separatora.
Pored rezervoara mora ići sloj pijeska, te se postepeno ukopava.
Potrebno je provjeriti teren ispod rezervoara, mora biti dobro utaban.
Standardna maksimalna dubina za ukop je 2,5metara.
U slučaju da je separator postavljen na niži nivo, mora se zaštititi ojačenom strukturom.
Potrebno je uvjeriti se da nema oštrih predmeta koji bi oštetili rezervoar.

Upute za ugradnju na mjestu sa podzemnim vodama

Separator ulja se mora zbog podzemnih voda učvrstiti tj, usidriti.
Na dnu jame potreno je betonirati betonsku ploču u kojoj su navoji za sidrenje.
Preko njih se rezervoar mora povezati sidriti sa poliesterskim trakama.
Treba najmanje tri sidrene trake nosivosti najmanje 2500 kg

Cijel sistem napuniti vodom zbog savršenog rada separatora, visoke podzemne vode koja bi mogla rezervoar da digne osiguranje čistih senzora u elektronsko alarmnom uređaju.

Separatori Prva Klasa
U separatore ulja dotiče odvojena voda, mineralna ulja i krutih dijelova...
U mineralna ulja ubrajamo sva pogonska goriva, maziva, ulja, koja imaju manju gustoću od 0,95g/cm3-
Separatori ulja se upotrebljavaju za čišćenje vode u zatvorenim (mehaničke radionice, proizvodnje, benzinski servisi) i otvorenim prostorima (parkinzi, deponiji, platforme).

Separatori ulja
Prva grupa ima ugrađene koalescentni filter i upotrebljava se tamo gdje se atmosferske i procesne otpadne vode ispuštaju u površinske vode tj. okoline.

Separatori druge klase se upotrebljavaju tamo gdje se atmosferske i procesne otpadne vode ispuštaju u kanalizaciju.
Zid odvaja komoru za taloženje i komoru za sakupljanje mineralnih ulja. Radi sastava kolescentnog filtera i fizičkih svojstava mineralnih ulja (manja gustoća od vode) kapljice ulja se zadržavaju i efikasnije isplivaju na površinu.

Separatori ulja su proizvedeni u skladu sa standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 i pravilnikom u skladu sa zakonom o građevnim proizvodima NN 86/08.
U osnovi su separatori ulja razdvojeni u dva grupa I grupa sa opterećenjem roka 5mg/l, i II grupa sa opterećenjem roka 100mg.
Separatori ulja sa By Passom
Namijenjeni su velikim protocima (parkinzi).
Proizvedeni su tako da na početku dotoka vode otiče u separator, te teče kroz koalescentni filter, a kasnije se odljeva direktno u istok.Tako lako smanjimo volumen separatora ulja.
Automatski zatvarač airlift cijevi su namještene na integririsani pregradni zid.
Koalescentni Filter je montiran na pregradnu zid za efikasniju separaciju vode i ulja
Separatori ulja u obliku šahte
Separatori ulja su u dva izvršenja, ugrađeni su u šahte od polietilena, sa ili bez koalescentnog filtra.

Dimenzionisanje Kapaciteta
Za pravilno dimenzioniranja separatora ulja potrebni su podaci:
lokacija ugradnje, površina s koje se sakuplja voda u separator ulja, namjena površina sa kojih se sakuplja voda u separator ulja, tip otpadna vode koja dotiče u separator ulja.

Prednosti
Proizvedeni su od trajnog polietilena, laka i jednostavna ugradnja, vodo nepropusnost, jednostavno održavanje, konkurentne cijene.
google-site-verification: google55bb4fb07fa1308a.html